Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF könyvelői szolgáltatásokra ÁSZF  szoftverekre
   

Szerződő felek között létrejött végfelhasználói licencszerződésre az összes Contorg program, valamennyi verziójára az alábbi általános feltételek vonatkoznak, melyet Felhasználó a számára átadott szoftver végfelhasználói licencszerződésében elfogadott. A végfelhasználói szoftver-licencszerződés kizárólag ezen általános szerződési feltételek szerint érvényes.

I. Szoftver végfelhasználási engedély és a licenc terjedelme

1. A Contorg Szoftverterméket szerzői jogi és egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védik. Felhasználó a Contorg Szoftvertermék felhasználási jogának megvásárlásával a végfelhasználói licencszerződés tartalma szerint használati jogot szerez, a rendszerek által kezelt ügyfél- gépszám / hálózat-munkaállomás szám vonatkozásában, akkor, ha a licencdíjat megfizeti.

2. A licencdíjak az átadásra kerülő szoftver átadási időpontjában érvényes verziójának szolgáltatási struktúrájára vonatkozik a szoftverhez tartozó dokumentáció tartalma szerint. CONTORG Kft fenntartja a jogot mind a szoftveren, mind pedig a dokumentáción való változtatáshoz, a szoftver továbbfejlesztéséhez. Felhasználó a terméktámogatási díj megfizetése esetén jogosult a szoftver évenkénti magasabb verziójának, éven belül pedig a módosítások igénybe vételére. A szoftvertermék legalább a bemutatott dokumentáció szerinti működésre képes.

II. Szakszerű és rendeltetésszerű használat

1. A hálózati rendszer zavartalan, megbízható üzemeltetéséhez Felhasználó vállalja, hogy a hálózati operációs rendszer üzemeltetésében jártas számítástechnikai szakember közreműködését rendszergazdaként igénybe veszi, aki folyamatos üzemeltetőként a számítástechnikai felügyeletet biztosítja. E szakember hiányából származó működési rendellenességekre a szoftver szállítója semmiféle szavatosságot nem vállal. Felhasználó a programok üzembe helyezését követően két héten belül Contorg Kft értesítése mellett köteles megjelölni az üzemeltetésért felelős rendszergazdát.

2. A programrendszer zavartalan működtetéséhez szükséges a számviteli-, bérügyviteli-, munkaügyi- szakmai ismeretek megléte, az ügyvitel-szervezési feladatokat irányító főkönyvelő, vagy irodavezető állandó és rendszeres irányítói tevékenysége, aki átfogó módon ismeri a Contorg rendszerek szakmai alkalmazhatóságát, működési elveit, aki ennek folytán képes az üzemeltetés során jelentkező új központi törzsadatok, paraméterek beállítására, illetve a rendszertől elvárt eredmények rendszerparaméterekben való meghatározására. A rendszer szakmai üzemeltetője a felhasználó főkönyvelője, vagy irodavezetője, akinek feladata az egyes alrendszerek központi törzsadatainak kialakítása, beállítása, tartalmának meghatározása, változtatása, bővítése, a bizonylati- és ügyviteli rendszer vállalati-, vagy könyvelőirodai szintű kialakítása, az egyes funkcionális feladatok összekapcsolódási pontjainak szabályozása, a rendszer szakmai üzemeltetői feladatainak megvalósítása, a pénzügyi- és számviteli alkalmazottak munkájának és a rendszer működtetésének összehangolása.

3. Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a Contorg programrendszerek kezelését elősegítő oktatáson részt vesz, annak érdekében, hogy a rendszer későbbi működését, a pénzügyi és számviteli adatok számítógépes feldolgozását, a szoftvereket jól ismerő szakemberek végezzék. Felhasználó további lehetősége, hogy a rendszer használatba vételéhez szükséges rendszerszervezést, bevezetési szolgáltatást terméktámogatási körben igénybe vegye Contorg Kft-től. Felhasználó további választási lehetősége még, hogy Contorg Kft-től a rendszer működtetéséhez rendszeres felügyeleti tevékenységet vegyen igénybe. Ehhez bevezetési, illetve rendszer-felügyeleti szerződést kell feleknek kötniük.

III. Contorg Szoftver használati- és tulajdonjoga

1. Felhasználó a szoftvertermék felett nem szerez tulajdonjogot, a végfelhasználói licencdíj (a továbbiakban: Licencdíj) a használati jog átengedésére jogosít. A Contorg-licenc megtartásának feltétele az, hogy a Contorg Kft megőrzi a tulajdonjogot az eredeti programlemezen lévő szoftvernél ugyanúgy, mint minden további másolat esetén is, tekintet nélkül az adathordozó formájára, függetlenül a másolat keletkezésének körülményeire.

2. Az átadott szoftverek és a hozzájuk tartozó felhasználói leírás, táblázatok, írásos szervezői anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. Tilos a szoftver, illetve a kezelési leírás, dokumentáció engedély nélküli másolása. Felhasználót jogi felelősség terheli a szerzői jog megsértéséért. A fenti korlátozás mellett az átadott szoftverről (szoftverekről) Felhasználó készíthet 1 db (egy darab) másolatot biztonsági tartalék céljára, de ezen fel kell tüntetnie a szoftver valamennyi ismertetőjét, a copyright © ® eredeti tulajdonosát és a MÁSOLAT szót, mint megkülönböztető jelölést.

3. E szerződés alapján Felhasználó csak abban az esetben viheti át fizikailag az átadott szoftvereket egy másik egyedi számítógépre, vagy számítógépes hálózatra, ha ezzel egyidejűleg továbbra is csak egy számítógépen, vagy egy hálózaton használja. Contorg Kft engedélye nélkül újabb számítógépre, vagy számítógépes hálózatra átvinni a szoftvereket tilos. Abban az esetben, ha Felhasználó erre nem kér engedélyt, vagy Contorg Kft megtévesztésével működött, akkor a vételár tízszeresét köteles megfizetnie. A szoftverhez tartozó írásos dokumentációt Felhasználó nem módosíthatja, nem adaptálhatja, nem fordíthatja, és nem hozhat létre származtatott műveket az írott anyagok alapján Contorg Kft előzetes engedélyének hiányában.

4. Jelen szoftverek felhasználói joga kizárólag csak a licenc eredeti vásárlójára a nála lévő pénzügyi aktivációs kódlappal együtt érvényes, az nem ruházható át senkire Contorg Kft előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A szoftver bármilyen engedélyezett átadása kizárólag jelen szerződés előírásai, és feltételei szerint és ezek hatálya alatt történhet. Nem jogosult a Felhasználó a szoftvert másnak kölcsönadni, bérbe adni, eladni, vagy más módon, más felhasználónak ideiglenesen vagy véglegesen átengedni, kivéve, ha erre Contorg Kft-től kifejezetten írásbeli engedélye (licencszerződés) van.

5. Az egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett Contorg e szerződést felmondhatja, a felhasználást megakadályozhatja, amennyiben Felhasználó e szerződésben foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben Felhasználó köteles a szoftvertermék minden példányát megsemmisíteni. Ez esetben Contorg Kft a szoftver használatát biztosító licenckódot érvényteleníti.

6. Contorg Kft szoftvereiről, időről időre korszerűsített változatokat hozhat létre. Contorg Kft a korszerűsített változatokat Felhasználó számára a terméktámogatási díj (ami magába foglalja a korszerűsítési, és a jogszabályi követési díjat) megfizetése mellett internetes honlapjáról letölthető módon rendszeresen biztosítja.

IV. Contorg terméktámogatás

1. Contorg Kft a programokhoz, szoftvertermékekhez terméktámogatást biztosít szerződés alapján. A szoftverek terméktámogatási díja képernyőn olvasható (és kinyomtatható) dokumentációra, telefonos tanácsadásra, és a szoftverek legfrissebb verzióinak letöltésére jogosít fel. Rendszer-felügyeleti szolgáltatást, tanácsadást, oktatást, bevezetést, továbbá adatbázisszervizt, illetve helyszíni, vagy telefonon / internetes felhasználói támogatást szintén a terméktámogatási szerződés alapján, a mindenkori szolgáltatási árjegyzéki áron veheti igénybe a Felhasználó, a szoftverkövetési szolgáltatáshoz a terméktámogatási szerződés elfogadásával évente, az érvényes díjon jut hozzá. Programcsere díj, verziócsere díj, vagy programhasználati díj elnevezés nem minősül terméktámogatási díjnak.

1.1. Terméktámogatási díj
Felhasználó kijelenti, hogy e szerződéssel az egységesen megállapított terméktámogatási díjat megfizeti, melyért Contorg Kft szoftvertermék támogatási szolgáltatásait jogosult igénybe venni. A szoftvertermék támogatási díja ellenében Felhasználó jogosult a Contorg Kft állandó szoftverfejlesztői tevékenységével létrehozott, valamint a jogszabályi változások következtében módosított szoftvereket terméktámogatási díjjal rendezett naptári évben használni. Felhasználó jogosult a www.contorg.hu című honlapról díjmentesen letölteni a mindenkor aktuális programváltozatokat, illetve a tudástárban közzétett anyagok letöltésére.

1.2. Oktatás, tanácsadás
A terméktámogatás keretein belül Felhasználó jogosult a mellékletben feltüntetett kedvezményes áron gyakorlati, technikai üzemeltetési segítséget, programkezelői oktatást, informatikai hibaelhárítási tanácsadást kérni, adatbázis-sérülések javítását, hibakeresést, hibaelhárítást, továbbá adatállomány archiválást elvégeztetni a szolgáltatási árlista szerint.

V. Korlátozott garancia vállalása

1. Contorg Kft szakemberei minden kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítést megtesznek az esetlegesen felmerülő problémák megoldására. Contorg Kft a programok használatba vételétől számított 90 napig szavatosságot biztosít. Contorg Kft szavatolja, hogy a programok legalább a felhasználói leírásban (dokumentációban) megadott működést biztosítják. Contorg Kft. szavatossági kötelezettsége alapján az írásban történt bejelentéstől számított 6 napon belül megkezdi a vélt vagy valós hiba kijavítását.

2. Contorg Kft a Felhasználó számviteli-szakmai, vagy számítástechnikai mulasztásai esetén, a szakszerűtlen, vagy nem rendeltetésszerű, továbbá a nem kompatibilis hardveren való üzemeltetés, illetve a verziófrissítés elmulasztásának következményeként fellépő rendellenességek esetén nem garantálja a felhasználás elvárható eredményeit. E tekintetben a teljes kockázat, mind az eredmény, mind pedig a szoftver által nyújtott teljesítmények vonatkozásában a szakmai követelmények biztosítása miatt Felhasználóra hárulnak. Amennyiben a szoftver, vagy a dokumentáció szakmai igényeinek következtében nem felel meg a Felhasználónak és ez nem a Contorg Kft vagy a forgalmazó hibája, a szükséges korrekció teljes költsége Felhasználót terheli.

3. Contorg Kft szavatolja eredeti licencvásárlói számára azt, hogy az a CD, amire a szoftver rögzítve van mentes az anyag és a másolási hibáktól. Rendeltetésszerű használat esetén az átvétel időpontjától számított 90 napos időszakon belül az átvett szoftver a dokumentációban szereplő szolgáltatásokat nyújtja. Nem terheli Contorg Kft-ét szavatossági kötelezettség, ha a hiba a számítógép miatt, illetve a program nem szakszerű kezelése, továbbá ha nem a kezelési leírás szerinti használata miatt keletkezett. Nem tekinthető hibás teljesítésnek, ha Felhasználó által előadott hiányosságok, problémák a szoftver lehetőségeit meghaladó, a Felhasználó egyedi igényeinek kielégítését szolgáló szempontokat érvényesít.

4. Contorg Kft teljes felelőssége és a Felhasználó kizárólagos jogorvoslati lehetősége a programhordozóra vonatkozik Contorg Kft szabad választása mellett, hogy vagy visszaküldi Felhasználónak a szoftver vételárát, vagy kicseréli a programhordozót, ami nem felel meg Contorg Kft korlátozott szavatossági előírásainak, abban az esetben, ha a kérdéses programokat visszaküldi az aláírt licencszerződés másolatával együtt. Ha a programhordozó és a hardver hibája a nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen alkalmazásból származik, Contorg Kft nem köteles kicserélni a programhordozót, illetve nem köteles visszautalni a vételárat.

4.1 FELHASZNÁLÓI JOGORVOSLATOK
Contorg Kft és szállítói maximális garanciavállalása és a Felhasználó kizárólagos jogorvoslati lehetősége – Contorg Kft választásának megfelelően – az alábbiakra terjed ki: a kifizetett vételár visszatérítése vagy a Contorg Korlátozott Garanciájában leírtaknak nem megfelelő SZOFTVER kicserélése vagy kijavítása, amelyet Felhasználó a Contorg részére a vásárlást bizonyító számlával együtt visszajuttat. Jelen Korlátozott Garancia érvényét veszíti, amennyiben a SZOFTVER hibája balesetből vagy nem szakszerű, rendeltetésszerű, illetve nem az előírásoknak megfelelő használatból ered. A reklamációs csere során adott SZOFTVERRE vonatkozó garancia az eredeti garanciából fennmaradó időtartamra, illetve ha ez kevesebb, mint harminc (30) nap, akkor harminc (30) napra áll fenn. Nem rendeltetésszerű a felhasználás akkor sem, ha a hardver és operációs rendszer nem 100%-os kompatibilitással rendelkezik.

4.2 TOVÁBBI GARANCIA KIZÁRÁSA
A Contorg és szállítói a jogalkalmazásban megengedett teljes mértékben elzárkózik minden további kifejezett vagy hallgatólagos garanciavállalástól a SZOFTVER vonatkozásában, nem kizárólagosan beleértve az eladhatóságot, a különleges célra alkalmazhatóságot és a nem rendeltetésszerű használat bármilyen következményét. A korlátozott garancia meghatározott jogokat biztosít Felhasználónak.

4.3 FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Contorg és szállítói az érvényes jogszabályok szerint megengedett legkisebb mértékben sem vállalnak felelősséget semmiféle egyedi, előre nem látható, közvetett vagy következményszerű kárért. Ilyen lehet többek között az üzleti haszon elmaradásából, az üzleti tevékenység félbeszakadásából, az üzleti információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó kár, amely a SZOFTVERTERMÉK használatából vagy nem használhatóságából származik. Contorg Kft már most felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy a szoftvertermék használata során esetlegesen fellépő rendellenességként jelentkező adatbázishibák az ilyen jellegű szoftverek működésének kikerülhetetlen velejárói. Ezek kijavítására a szoftvertermék rendelkezik megoldásokkal melyeket, a rendszert üzemeltető szakemberek számára a terméktámogatás során Contorg Kft átad, annak érdekében, hogy ezeket az adatbázishibákat az üzemeltetés során kijavíthassák. Ezek az adatbázishibák nem jelentik a szoftvertermék alkalmazhatatlanságát. A terméktámogatás mellett is, de annak elmulasztásából, továbbá a rendszeres adatállomány-karbantartások elmaradásából is eredhetnek ilyen adatbázishibák. A maradandó adatvesztés és károsodás kivédése érdekében Felhasználó köteles rendszeresen a programcsomagba beépített megoldással adatmentéseket végezni, melynek során keletkező biztonsági adatbázissal szükség esetén az adatállományba fektetett munka megmenthető.

Ha az alkalmazandó jogszabályok kötelező érvényű előírásai nem határoznak meg nagyobb összeget, Contorg teljes felelőssége jelen szerződés alapján a Felhasználó kizárólagos kártalanítása semmi esetre sem haladhatja meg a Felhasználó által a SZOFTVERTERMÉKÉRT valóságosan kifizetett összeget. A Felhasználó a bevezetés időszaka alatt és a szoftverek rendszeres használata során köteles figyelemmel kísérni azok működését és bármilyen rendellenesség esetén köteles, jelezni a Contorg Kft felé. Az esetleges vélt vagy valós hibák késői észrevételéből eredő károkért Contorg Kft fentiekkel megegyezően nem tartozik felelősséggel, még akkor sem, ha a hiba kijavítása egyébként kötelessége.

_________________________
Contorg Kft cégszerű aláírása

Egyéb információk

Ha Felhasználóként bármilyen kérdése van a szavatosságot, és a jogokat illetően kérjük, vegye fel a kapcsolatot a CONTORG Gazdasági Tanácsadó és Ügyviteli Szolgáltató Kft.-vel, H-7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 5. (7021 Postafiók 66.) Telefon: 06-75/343-646; Fax: 06-75/541-498; E-mail: info@contorg.hu címen.

A programok üzembe helyezéséhez szükséges regisztrációs kártya az aktivációs kódokat tartalmazza, ami a hiteles felhasználást bizonyítja. Ennek elvesztése a licencben biztosított jogok elvesztését is jelenti. A CONTORG® szó CONTORG Kft-nek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnál a 164630 lajstromszám, továbbá az EVOLUT™ szó a 160 380 lajstromszám alatt, a ContMaster™ szó a 160 390 lajstromszám alatt bejegyzett védjegye.

A programok üzemeltetésével összefüggő szolgáltatásaink díjak

Contorg Szolgáltatási díjak

Az ÁSZF  IV. 1.2-1.2 pontokban hivatkozott tételek

Díjak Ft-ban 2017. 01.01.-től

Program telepítés  
– programtelepítés helyszínen 24.000 Ft/alkalom+utazási költség
– programtelepítés, adatbázis áthelyezés internetes táveléréssel 24.000 Ft/alkalom
Tanácsadás  
Szakmai, informatikai tanácsadás, szakvélemény-készítés (+helyszínre utazás) 10.000 Ft/óra + utazási költség
Telefonos felhasználói – szakmai, vagy informatikai tanácsadás  (havi 40 percen túl) 10.000 Ft/óra
Telefonos felhasználói – szakmai, informatikai tanácsadás  (maximum havi 40 perc) 35.000 Ft/év
Oktatás  
Programkezelői kiscsoportos oktatás maximum 4 főig (4 óra/nap) Contorg Kft-nél 24.000 Ft/nap
Programkezelői kiscsoportos oktatás maximum 4 főig (4 óra/nap) felhasználónál 40.000 Ft/nap+utazási költség
Adatbázissal kapcsolatos munkák  
Adatbázis javítás, karbantartás, egyesítés, archiválás (Contorg Kft székhelyén) 20.000 Ft/alkalom
Adatbázis javítás, hibakeresés (Contorg Kft székhelyén) 10.000 Ft/óra
Adatbázis javítás, hibakeresés helyszínen Felhasználó székhelyén 15.000 Ft/óra + utazási költség
Adatbázis javítás, hibakeresés internetes táveléréssel 10.000 Ft/óra
Utazási költség  
Helyszínre utazás 30 kilométeres körzeten belül oda-vissza 5.000 Ft/alkalom
Helyszínre utazás megtett távolság alapján 120 Ft/km
   
Érvényes: 2017. 01. 01-től. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Áraink az áfát nem tartalmazzák!

 

 

Kérdése van?
Keressen minket!
Tel.: +36-75/343-646E-mail: info@contorg.hu
Postacímünk: 7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 5.
Teamviewer - Contorg
© Copyright 1988-2018. Contorg Kft. Minden jog fenntartva. Adatkezelési tájékoztató Arculattervezés, honlaptervezés: Kreatív Vonalak